Gebruikersovereenkomst

AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Alle door Seal & Go geleverde Seal & Trace diensten vallen onder onze Algemene Voorwaarden en deze Gebruikersovereenkomst, die op ieder gewenst moment kunnen worden bijgewerkt.

HANDELSMERKEN, NAMEN EN LOGOS

Alle handelsmerken, namen en logo's die op deze site worden gebruikt of worden geleverd via Seal & Trace zijn eigendom van Seal & Go (tenzij anders vermeld). Uw gebruik van deze dienst en website staan u niet toe inbreuk te maken op dat eigendomsrecht of op de eigendomsrechten van derden, met betrekking tot het materiaal op deze website. Er wordt uitdrukkelijk impliciet geen licentie verleend binnen, of als gevolg van, uw gebruik van de Seal & Trace diensten op deze website. Zonder de voorafgaande toestemming van Seal & Go gaat u ermee akkoord de handelsmerken, namen en logo's van Seal & Go op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken.

BESCHRIJVING VAN DE DIENST

Seal & Go biedt enkel een service om de teruggave van bezittingen aan gebruikers (luchthavenpassagiers) te vergemakkelijken. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de al dan niet ingevoerde gegevens in de Seal & Trace-database en de juistheid van die gegevens. Seal & Go is niet verantwoordelijk voor gegevens die verloren zijn gegaan of niet zijn gecontroleerd op juistheid.

CONTENT

Seal & Go kan content al dan niet vooraf screenen en heeft het recht (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken bepaalde content te weigeren die beschikbaar is gesteld via Seal & Trace.

SUGGESTIES

Seal & Go moedigt het sturen van uw opmerkingen en suggesties met betrekking tot de website aan. Alle opmerkingen, feedback, notities, berichten, ideeën, suggesties of andere communicatie (gezamenlijk "Opmerkingen") die u naar Seal & Go stuurt, worden echter exclusief eigendom van Seal & Go. Met het sturen van deze opmerkingen worden de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van alle wereldwijde rechten, titels en belangen van die opmerkingen, toegewezen aan Seal & Go. Seal & Go heeft het recht om alle opmerkingen die u indient voor welk doel dan ook, zonder beperking en zonder u op enigerlei wijze te compenseren, te gebruiken, reproduceren, openbaar te maken, te publiceren en te verspreiden. Om deze reden vragen wij u om ons geen opmerkingen te sturen die u niet aan ons wilt toewijzen, inclusief vertrouwelijke informatie of origineel creatief materiaal zoals verhalen, productideeën, computercodes of originele kunstwerken. U stemt ermee in geen opmerkingen in te dienen die in strijd zijn met de wet of in strijd zijn met een overeenkomst of verplichting om de inhoud van dergelijke opmerkingen vertrouwelijk te houden. Seal & Go verwerpt uitdrukkelijk alle interesse in opmerkingen die u niet mag indienen. Alle informatie die u verstrekt en welke u persoonlijk identificeert, is uiteraard onderworpen aan ons Privacybeleid.

UW REGISTRATIEVERPLICHTINGEN

Door middel van het gebruik van de Seal & Trace-service, verklaart u dat u de wettelijke leeftijd heeft om een bindend contract te vormen en geen persoon bent die is uitgesloten van het ontvangen van diensten onder Nederlands recht of andere toepasselijke jurisdictie. U stemt er ook mee in: (a) waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd door het Seal & Trace-registratieformulier (de “Registratiegegevens”) en (b) de Registratiegegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze juist, nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Als u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, of Seal & Go redelijke gronden heeft om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig is, behoudt Seal & Go zich het recht voor uw account op te schorten of te beëindigen en enig en al huidig of toekomstig gebruik van Seal & Trace (of een deel daarvan) met of zonder restitutie, naar goeddunken van Seal & Go, te weigeren.

OVERMACHT

In geval van overmacht is Seal & Go niet verplicht haar verplichtingen jegens haar klanten na te komen of wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt elke omstandigheid die onafhankelijk is van onze wil verstaan, waardoor de nakoming van onze verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Deze omstandigheden omvatten stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, verstoringen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en / of niet beschikbaarheid van de Seal & Trace internetsite, niet-levering of late levering van leveranciers of andere derde betrokken partijen of de afwezigheid van een door de overheid uit te geven vergunning.

LEDENACCOUNT, WACHTWOORD EN VEILIGHEID

Bij het voltooien van het Seal & Go registratieproces, ontvangt u een wachtwoord en accountaanduiding. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord en het account en bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw wachtwoord of account. U stemt ermee in (a) Seal & Go onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging, en (b) ervoor te zorgen dat u uw account verlaat aan het einde van elke niet-naleving van deze sectie. U erkent en stemt ermee in dat Seal & Go toegang heeft tot uw accountinformatie en inhoud, indien dit wettelijk vereist is of indien Seal & Go te goeder trouw van mening is dat een dergelijk behoud of openbaarmaking van de toegang redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijke procedure; (b) de Servicevoorwaarden te handhaven; (c) te reageren op een bewering dat het recht van derden wordt geschonden door de inhoud; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; of om inzicht te krijgen in de technische voortzetting en verwerking van de Seal & Go dienst, inclusief uw inhoud, dit kan (a) overdracht via verschillende netwerken inhouden; en (b) uw inhoud kan wijzigingen om te voldoen aan technische vereisten voor het verbinden van netwerken en apparaten. U begrijpt dat Seal & Trace en de belichaamde software binnen de Seal & Trace-service beveiligingscomponenten kunnen bevatten waarmee digitale materialen kunnen worden beschermd, en dat het gebruik van deze materialen onderworpen is aan gebruiksregels die zijn ingesteld door Seal & Go en / of inhoudproviders die inhoud leveren aan Seal & Go. U mag de gebruiksregels in de Seal & Trace-website niet negeren of omzeilen. Elke ongeoorloofde reproductie, publicatie, verdere distributie of openbare tentoonstelling van het materiaal op deze website, geheel of gedeeltelijk, is ten strengste verboden.

BEEINDIGING

U stemt ermee in dat Seal & Go, onder bepaalde omstandigheden en zonder voorafgaande kennisgeving, uw Seal & Trace-account, alle bijbehorende berichten en tags en toegang tot de Seal & Trace-website onmiddellijk mag beëindigen. Oorzaak voor een dergelijke beëindiging omvat, maar is niet beperkt tot, (a) schendingen van de Servicevoorwaarden of andere opgenomen overeenkomsten of richtlijnen, (b) verzoeken van wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties, (c) een verzoek van u (zelf geïnitieerde accountverwijderingen), (d) stopzetting of materiële wijziging van de Seal & Trace-website (of een deel daarvan), (e) technische of beveiligingskwesties of -redenen, (f) langdurige inactiviteit, (g) betrokkenheid door u bij frauduleuze of illegale activiteiten, (h) reservering van handelsmerktags en / of (i) niet-betaling van eventuele aanmaningen die u bezit in verband met Seal & Go. Beëindiging van uw Seal & Trace-account omvat (a) verwijdering van toegang tot alle aanbiedingen binnen de Seal & Trace-service, inclusief maar niet beperkt tot www.seal-trace.com en Seal & Go-sms-diensten, (b) verwijdering van uw wachtwoord en alle gerelateerde informatiebestanden en inhoud die is gekoppeld aan of in uw account (of een deel daarvan), en (c) behoudens verder gebruik van de Seal & Trace-service. Verder stemt u ermee in dat alle beëindigingen wegens oorzaak uitsluitend naar goeddunken van Seal & Go worden gerealiseerd en dat Seal & Go niet jegens u of jegens een derde partij aansprakelijk is voor beëindiging van uw account, bijbehorende berichten en Seal & Go of Seal & Trace codes of toegang tot de Seal & Trace-website.

LINKS

Seal & Go of derden kunnen links naar andere websites of bronnen verstrekken. Vanwege het feit dat Seal & Go geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent en stemt u ermee in dat Seal & Go niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en niet instemt met en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. Verder erkent en stemt u ermee in dat Seal & Go niet, direct of indirect, verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt, of vermeend veroorzaakt, door, of in verband met, het gebruik van, of vertrouwen op, dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op, of via, een dergelijke site of bron.

AFWIJZING VAN GARANTIES

Seal & Go aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, inhoud, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie of materiaal dat wordt weergegeven in de resultaten van de Seal & Trace-service. Seal & Go aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het verwijderen, niet opslaan, verkeerd leveren of niet tijdig leveren van informatie of materiaal. Seal & Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit informatie of materiaal via Seal & Trace. De Seal & Trace-services en alle materialen, informatie, producten en services die deel uitmaken van de Seal & Trace-services worden geleverd "zoals ze zijn", zonder enige garantie. Seal & Go en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers wijzen (i) alle expliciete, impliciete en wettelijke garanties, inclusief, zonder beperking, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten (ii) garanties met betrekking tot de beveiliging, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestaties van de Seal & Trace-services (iii) garanties voor informatie of advies verkregen via de Seal & Go-services (iv) garanties voor diensten of goederen ontvangen via, of geadverteerd op, de Seal & Trace-website of ontvangen via informatie verstrekt door de Seal & Trace-diensten, uitdrukkelijk volledig af, voor zover toegestaan door de wet. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u materiaal of gegevens downloadt of anderszins verkrijgt door het gebruik van de Seal & Trace-service naar eigen goeddunken en risico en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of uw mobiele telefoon of gegevensverlies als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal of dergelijke gegevens.

BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Seal & Go en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk jegens een gebruiker vanwege het gebruik of misbruik van, of de afhankelijkheid van, de Seal & Trace-services door die gebruiker. Als gevolg van een claim, met betrekking tot deze overeenkomst of het onderwerp hiervan, is een dergelijke beperking van aansprakelijkheid van toepassing om de inning van directe, indirecte, incidentele, voortvloeiende, speciale, exemplarische en punitieve schadevergoeding te voorkomen, ongeacht of een dergelijke claim is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins (zelfs als Seal & Go of licentiegevers op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade). Een dergelijke beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de schade het gevolg is van gebruik of misbruik van en vertrouwen op de Seal & Trace-services, van het onvermogen om de Seal & Trace-services te gebruiken, of van de onderbreking, opschorting of beëindiging van de Seal & Trace-services (inclusief dergelijke schade opgelopen door derden). Deze beperking is ook van toepassing op schade die is opgelopen vanwege andere services of goederen die zijn ontvangen via, of geadverteerd op, de Seal & Trace-website of zijn ontvangen via informatie die is verstrekt door de Seal & Trace-services, evenals vanwege andere services of goederen ontvangen via, of geadverteerd op, de Seal & Trace-website of ontvangen via informatie verstrekt door de Seal & Trace-diensten. Deze beperking is ook, zonder beperking, van toepassing op de kosten van aanschaf van vervangende goederen of diensten, gederfde winst of verloren gegevens. Een dergelijke beperking is verder van toepassing op de uitvoering van de Seal & Trace diensten of enige informatie of merchandise die op de Seal & Trace of Seal & Go website staat, of op enigerlei wijze gekoppeld of gerelateerd is. Een dergelijke beperking is van toepassing niettegenstaande het falen van een essentieel doel van een beperkt rechtsmiddel en voor zover toegestaan door de wet.

Zonder beperking van het voorgaande, kunnen Seal & Go of haar licentiegevers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering, die direct of indirect het gevolg is van handelingen van aard, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief, zonder beperking, internetstoringen, stroomstoringen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeid of materialen, branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlogsregeringsacties, bevelen van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen, wanprestaties van derden, of verlies of schommelingen in hitte, licht of airconditioning.

To make your visit to our website even easier and more personal, we use cookies. With these cookies, Seal & Go (& third parties) may collect information about you and control your behavior on the Internet within (and possibly also outside) our website.
Accept Privacy Statement